Maksimumi i dy numrave në Java me Input

java-shqip-ushtime-elementare-max-min

Në këtë ushtrim ne Java do të përqendrohemi të gjejmë numrin më të madh të futur nga përdoruesi. Kodi në vijim kryen një kontroll të vetëm x > y dhe me pas shpreh në ekran (output) vlerat dhe përgjigjen.

Rreshti Scanner in = new Scanner(System.in); merr në input një numër nga tastiera. Kemi lënë rastin për gabimet që mund te ndodhin nga futja e numrit. Vazhdoni të shtoni një kontroll nëse numri i futur është numër apo jo! (DETYRE)

Continue reading

Array në Java

array-java-mesime-shqip

Array (sq:Vektorë), janë shumë të rëndësishëm në Java. Në një array ruhet një sekuence vlerash të të njëjtit tip. Pra në vend që të deklarojmë çdo tip tek e tek numri1, numri2, numri3… numri9, mund ti përmbledhësh në një ndryshore të vetme, numra[].
Vini re, përpara se të shikojmë se si krijohet një Array, vektor në java, duhet të dini se numërimi i elementëve fillon nga 0.

Continue reading