Maksimumi i dy numrave në Java me Input

Në këtë ushtrim ne Java do të përqendrohemi të gjejmë numrin më të madh të futur nga përdoruesi. Kodi në vijim kryen një kontroll të vetëm x > y dhe me pas shpreh në ekran (output) vlerat dhe përgjigjen.

Rreshti Scanner in = new Scanner(System.in); merr në input një numër nga tastiera. Kemi lënë rastin për gabimet që mund te ndodhin nga futja e numrit. Vazhdoni të shtoni një kontroll nëse numri i futur është numër apo jo! (DETYRE)

Continue reading

Array në Java

Array (sq:Vektorë), janë shumë të rëndësishëm në Java. Në një array ruhet një sekuence vlerash të të njëjtit tip. Pra në vend që të deklarojmë çdo tip tek e tek numri1, numri2, numri3… numri9, mund ti përmbledhësh në një ndryshore të vetme, numra[].
Vini re, përpara se të shikojmë se si krijohet një Array, vektor në java, duhet të dini se numërimi i elementëve fillon nga 0.

Continue reading