Array në Java

Array (sq:Vektorë), janë shumë të rëndësishëm në Java. Në një array ruhet një sekuence vlerash të të njëjtit tip. Pra në vend që të deklarojmë çdo tip tek e tek numri1, numri2, numri3… numri9, mund ti përmbledhësh në një ndryshore të vetme, numra[].
Vini re, përpara se të shikojmë se si krijohet një Array, vektor në java, duhet të dini se numërimi i elementëve fillon nga 0.

Continue reading