Metoda main() në Java

Programet e shkruara në Java kanë disa pika mbi të cilat bazohen dhe nga të cilat kanë pikën mbështetëse për veprim. main() është pika nisëse e një programi të zhvilluar në këtë gjuhë programimi. Për të vënë një program në veprim doemos duhet përmbajtur këtë metodë e cila duhet të pasur nënshkrimin të pa ndryshueshëm, si vijon:

public static void main (String[] args)

në këtë rast argumentet e rreshtit komandues (commandline) kalohen tek args.

Gjatë kompilimit, Java kompliuesi javac, fillimisht kontrollon sintaksën e klasës e cila llogaritet edhe si klasa kryesore dhe pastaj bën kompilimin e tij.

Foto nga flickr

One comment

  1. […] Metoda është pjesë përbërëse, ndër kryesoret, në Jáva. Mrenda një metode programuesi definon çfarë duhet të kthehet ose çfarë duhet të shtypet si rezultat, të cilin kërkojmë. Metoda kryesore përmes së cilës startohet një program i zhvilluar në Jáva është main(). […]

Leave a Reply