Java per Fillestaret 4 – Deklarimi i nje Klase ne Java

Në Java, ajo që bëjmë është deklarojmë klasa ose si mund të quhen ndryshe tipe! Kodi  me atributet dhe metodat duhet të shkruhet brënda një klase ne java. Ja sintaksa për të krijuar një Class në Java:

public|private class EmriKlases {

//parametra dhe metoda

}

public dhe private janë access modifiers dhe shërbejnë për ta bere një klasë publike për të gjithë në rastin e pare ose private në të dytin.

Shëmbulli në Eclipse:

Disa shembuj praktik si mund ta quani një klas në Java:


public class Fatura{}
public class Produkte{}

Rregullat që duhet të aplikohen në një klase:

  • Filloni me shkronjë të madhe
  • Përdorni shkronja dhe numra
  • Vlejnë rregulluat e identifikueseve

Një klasë mund të shkruhet dhe brenda një klase tjetër, por për këtë do të flasim në mësimet e ardhme!

Leave a Reply