Koncepti Inheritance në Java + Shëmbull

Në shumë raste na duhet të krijojmë një klasë ku objektet e saj kanë një strukturë me specifike apo më shumë funksione se klasë tjetër që kemi përcaktuar më parë.

Në paradigmën e programimit të orientuar sipas objekteve, Inheritance (trashëgim) është mekanizmi kryesor për të ripërdorur kodin por dhe për një programim në rritje (incremental development).

superclass – klasa me e përgjithshme
subclass – klasa e re me e specifike

Thuhet se subclass-a trashëgon gjithçka nga superclass-a (fields, methods, dhe nested classes).

Sintaksa e Inheritance: Për të shfrytëzuar trashëgueshmërinë përdorim fjalën e rezervuar nga Java extends.

Shëmbull me Inheritance në Java

Krijoni një klasë me emrin Person ku constructori te marri dy parametra.

programe-java-ne-shqip-meso-kurse

public class Person { 
  String emri; 
  String mbiemri; 
    
  public Person(String emri, String mbiemri) { 
    this.emri = emri; 
    this.mbiemri = mbiemri; 
  } 

  public String getEmer() { 
    return emri; 
  } 
  
  public String getMbiemer() { 
    return mbiemri; 
  } 
  
  public void shfaqPerson() { 
    System.out.println("Emri: " + emri + "\nMbiemri: " + mbiemri); 
  } 

} 

Tani krijoni një klasë tjetër Student e cila bën extends klasës Person.
programe-java-ne-shqip-meso-kurse-falas

public class Student extends Person {
	
	int nrAmzes;
	
	public Student(String emri, String mbiemri, int nrAmzes) { 
    super(emri, mbiemri);
		this.nrAmzes = nrAmzes;
	}
	
	public void shfaqStudent(){
		System.out.println("**Studenti**");
		shfaqPerson();
		System.out.println("Numer Amze " + nrAmzes);
	}

}

Tani ne Main na ngelet vetëm te krijojmë këta persona:

		Person p = new Person("Artan", "Artani");
		Student s = new Student("Arben", "Arbeni", 123456);

		p.shfaqPerson();
		s.shfaqStudent();

Leave a Reply