Constructor në Java

Constructor (ndërtuesi) është një metodë e veçantë në Java. Konstruktori ka gjithmon emrin që ka klasa Java. Një klasë në Java mund të ketë më shumë se një konstruktor. Ata ndryshojnë nga numri i parametrave. Nëse nuk vendosim një konstruktor, java do të përdor atë të paracaktuarin pa parametra.

Detyra e Konstruktorit është ajo që të krijoj (nisi) objektet.
Le të shikojmë një shembull të thjeshte për të kuptuar mirë se si funksionon Constructori ne Java.


public class Planet{
 private String emri;
 private double diametri;

 public Planet() {
  emri = "Jupiter";
  diametri= "142984";
 }
 public Planet(String emriPla) {
  emri= emriPla;
 }
 public String getEmrin() {
  return emri;
 }
}

Pra klasa Planet ka dy fusha, emri dhe diametri. Konstruktori i pare, krijon objektet dhe i cakton vlerat perkatese.
Konstruktori i dyte, merr si parametër emrin (emriPla) dhe e shkruan ne objektin emer.
Me ane te metodës getEmrin() mund te marrim si return emrin e planetit qe ne shkruajtëm. Jupiter nëse e kemi lëne bosh, ose emrin qe vendosem ne konstruktorin e dyte si persh: Planet (“Mars”);

Kjo ishte një intro mbi Kostruktoret ne Java. Beni disa shembuj për të parë mënyrën/radhën se si thirren konstruktorët gjate kompilimit. Mirë u dëgjofshmi në mësimet e tjera në Java!

Leave a Reply